کارگاه مجازی حفظ سلامت2
برگزاری کارگاه مجازی آموزش خانواده
4 مهر 1400
خبر :کسب مقام اول امتحانات نهایی ۱۳۹۹-۱۴۰۰
کسب مقام اول امتحانات نهایی ۱۳۹۹-۱۴۰۰
6 آذر 1400

کارگاه آموزشی تشریح چشم

کارگاه آموزشی تشریح چشم گاو درآزمایشگاه دبیرستان دوره اول روشنگران، با اهداف:
-آشنایی دانش آموزان با قسمت های مختلف چشم و مکان قرارگیری اجزای آن
-افزایش انگيزه و يادگيري عمیق
-آشنایی با رشته علوم تجربی هدایت تحصیلی دانش آموزان
برگزار گردید.