مشاورین دبیرستان روشنگران چه کسانی هستند ؟
2 تیر 1400
ويژگي هاي معلم خوب چیست ؟
2 تیر 1400

چگونه انتخاب می كنيم؟

انتخاب خانواده ها و به تبع آن انتخاب دانش آموز طي چند مرحله انجام مي گيرد.

ما در دبیرستان روشنگران ابتدا با توجه به نمرات درسي و نمره انضباط در آزمون ورودي شركت مي کنند پس از قبولي در مرحله اول طي مصاحب هاي با حضور والدين و خود دانش آموز به بررسي خصوصيات فرهنگي و اجتماعي اعتقادي خانواده م يپردازيم تا با انتخاب بهتري نها بتوانيم محيط آموزشي مناسبي را كه در جهت رشد و شكوفايي فرزندانمان باشد به كار گيريم و با بهبود آموزش و پرورش مبني بر موازين خداپسندانه و علمي و عملي بكوشيم تا نسلي سالم و سرافراز داشته باشيم.

متخصصان علوم تربيتي معتقدند كه 4 عامل خانواده، همسالان و خود فرد و محيط اجتماعي در شك لگيري شخصيت افراد موثرند هرگونه سخن گفتن درباره تربيت بدون توجه به نقش حياتي خانواده و ارز شهاي حاكم بر آن شخصيت نوجوانان را شكل مي دهد.

عامل ديگر نقش همسالان است بررس يهاي علمي نشان م يدهد كه در دوره نوجواني اثرپذيري نوجوانان از همسالان و دوستان از هر كس ديگري بيشتر م يشود، به همين دليل براي والدين بسيار مهم است كه بدانند فرزندان نوجوان آنها با چه كساني طرح دوستي م يريزند و وقت خود را در مدرسه با چه كساني مي گذرانند و اگر از اين جهت نگراني داشته باشند با سختگيري فرزندان خود را از داشتن هرگونه دوستي، كه نياز اين دوره سني است باز دارند كه اين هم به نوبه خود به رشد شخصيت آ نها صدمه ميزند.

ناگفته پيداست كه دو عامل ديگر ذكر شده در تع يين محيط اجتماعي و خود فرد نيز رابطه و همبستگي زيادي با فاكتورهاي خانواده و گروه همسالان دارد. اگر دان شآموزان مشغول به تحصيل در مدرسه از خانواده هايي متعادل و شايسته كه به اصول تربيتي معتقدند و آن را در تربيت به كار م يگيرند انتخاب شوند، به طور طبيعي عامل تاثير همسالان و محيط اجتماعي نيز در جهت تربيت مثبت قرار مي گيرد توجه به اين نظريه تربيتي و تجارب شخصي بنيانگذاران اين سيستم آموزشي سبب شد تا ما در سيستم روشنگران دست به انتخاب بزنيم. انتخاب خانواده و به تبع آن انتخاب دانش آموز.

چرا انتخاب می کنیم ؟

نظم در نظام هستی باعث دوام و پایداری زیستی است ودر درون انسا نها باعث آرامش و سلامتی است. نظم در اجرای قوانین خود، پشتوان های قوی برای احیای ارزشهای فرهنگی، دینی و اخلاقی یک جامعه شده که در نتیجه

میتوان به اهداف کوتا همدت و درازمدت با سرعت بیشتری دست یافت. نظم يعني هر چيزي و هر كسي سر جاي خودش و انضباط نيز فراه مآوردن امكانات، قوانين و مقرراتي است كه بتواند نظم را حاكم كند. نظم یکی از اركان بسيار مهم در استراتژي روشنگران و جزء اساس يترين عوامل موفقيت محسوب م يگردد در اين سيستم همه اجزاء وعوامل مجري قوانين و ايجاد نظم در محيط مي باشند اين فرآيند از كادر اجرايي و آموزشي آغاز و نهايتا به

دانش آموز ختم مي گردد. دانش آموز بايد شاهد اجراي نظم توسط مربيان مربوطه خود باشد آنها قانونمند بودن را در محيط هاي گوناگون به خصوص درمحيط هاي آموزشي آموزش مي بينند. ما معتقديم دانش آموزان امروز مديران و مسئولين فرداي اين مرز و بوم خواهند بود، مديران فردا بايد توانمند بودن را با تمام وجود لمس كرده تا بتوانند آن را در هر سيستمي پياده كنند. براي اجراي قوانين نه تنها الگوپذيري را در آنها تقويت مي کنيم بلكه سعي داريم با برقراري ارتباطي دوستانه، حمايت، دقت، نظارت و كنترل لازم را بر روي رفتارهاي دانش آموزان داشته باشيم در اين ميان ايجاد عادت هاي خوب و منطقي در آنان در اولويت است. دانش آموزان در سن بسيار حساس نوجواني هستند و در عين حال كه احساس استقلال در آ نها تقويت مي شود نياز مبرم به نظارت مستمر و غيرمستقيم دارند. بنابراين در اولين گام خانواده و اولياء مدرسه موظفند در رفت آمد، غيبت و تاخير آنها دقت لازم را مبذول دارند. زيرا شرايط نامساعد در رفت آمد آنان علاوه بر مشكلات تحصيلي ساير ابعاد زندگي دانش آموزان را نيز تحت تاثير قرارخواهد داد به همين دليل در اين سيستم نظارتي دقيق در ارتباط با تاخير و غيبت و رفت و آمد

دانش آموزان انجام مي گيرد. اما درك نار نظارت تدابير ديگري در سيستم به شرح زير انديشيده شده:

– رعايت آزاد يهاي فردي و توجه به عواطف انساني به منظور فراهم ساختن امكان رشد و پيشرفت در ابعاد مختلف فردي و اجتماعي.

– تقويت رفتارهاي مطلوب در جهت رشد فردي، اجتماعي و عاطفي دانش آموز.

– تكريم شخصيت افراد و احترام متقابل.

– ريشهي‌ابي رفتارهاي نامتعارف و تاثيرگذار در ارتباطات.

– تنبيه و تشويق به موقع دانش آموزان تنبيه به گون هاي که دانش آموز از آن تجربه بياموزد و تشويق از آن جهت كه با دلگرمي بيشتري به كارهاي مثبت روي آورد.

– ايجاد روابط دوستانه و حسنه بين دانش آموزان.

نظم، علمی ظریف و هنری با ارزش است

از ویژگ یهای دان شآموزان روشنگران رعایت شرایط ظاهری اعم از حجاب و… می باشد که این هماهنگی نتیجه رشد فکری و تلاش برای علم آموزی و بدس تآوردن مهارتهای زندگی با رویکرد نظم و آرامش برای رسیدن به هدف وموفقیت می باشد.