نمایشگاه

برگزاری نمایشگاه در زمینه های مختلف با اهداف:

فراهم نمودن زمینه مناسب جهت یادگیری مکاشفه شخصی و لذت بردن از دست یافتن به دانش خود یادگیری

تقویت روحیه مشارکت در کارگروهی با حفظ رقابت سالم وسازنده

تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در دانش آموزان

توسعه و تعمق روحیه پژوهش و نوآوری

 

گالری ویدیویی

گالری تصاویر