مناسبت های مذهبی

تعلیم و تربیت در سراسر زندگی فرد شکل گرفته و رشد می یابد. لذا واجب است مدرسه بستری را فراهم کند که دانش آموز در زندگی در این محیط امن و سالم، با شناخت حق تعالی، جایگاه واقعی خود را درک نماید، ابعاد درونی نقش خود را بشناسد و بر آن مسلط شود.

گالری ویدیویی

گالری تصاویر