شرکت دانش اموزان در جشنواره ملی مسئله محور زنگ هشدار کرونا و کسب مقام اول کشوری