برگزاری سمینار حجاب و عفاف در دبیرستان روشنگران دوره اول