برگزاری محفل قرآن کریم در دبیرستان دوره اول روشنگران