از تمام متقاضیان شرکت در همایش دعوت به عمل می آید برای دریافت کارت ورود تا تاریخ 97/1/27 به دبیرستان روشنگران دوره اول منطقه 4 مراجعه کنند .