محور اول برنامه ریزی دوره اول
2 تیر 1400
بررسی اثر بخشی تقویت حافظه فعال بر توانایی ریاضی دانش آموزان
2 تیر 1400

اردو

شکل گرفتن و ساخته شدن شخصیت دانش آموزان به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از این عوامل برنامه های پرورشی و فعالیت های سالم گروهی و اردویی می باشد. اردو پنجره باز و روزنه نامحدودی است به سوی طبیعت، معرفت، فرهنگ و شناخت مسائل گوناگون زندگی و روزگار و فرصتی مناسب برای تمرین در انجام مسؤولیت های فردی، گروهی ، وقتشناسی، رعایت حقوق خود ودیگران، تمرین دقت، ظرافت، پاکیزگی، خلاقیت، ادب و خوشرویی، احترام متقابل و قدرت نقد و بررسی، پرسش و پاسخ و تحمل دیگران و انعطاف در نظر و عمل با دیگران است از این رو دربرنامه های اردویی و گروهی تجلی بروز نیازها وا ستعدادها و مهارتهای دانش آموزان بهتر فراهم می باشد و مربیان و معلمان و مسوولان با ایجاد بستری مناسب می توانند روحیات و نیازهای فطری دانش آموزان را کشف و شناسایی کنند. تا ایشان با ایجاد فرصت های یادگیری کاستی ها و قوتهای خود را با مقایسه با دیگران در آزمایش قرار دهند و در این نوع فعالیت ها و فوق برنام هها خود را برای ساختن فردایی بهتر و مطمئن تر آماده کنند. فعالیت های اردویی چنانچه با اصل تفریح و شادی و نشاط همراه باشند مهارت های زندگی را در فرآیند آموزش ها، لذتبخش و مورد پذیرش دانش آموزان قرار خواهند داد و در ضمن موجب مفرح شدن روح نیز می شوند. مثلا حس تعاون و همکاری در امور اردویی، تقسیم کار و تشریک مساعی، آشنایی با مسائل اجتماعی،ا قتصادی، فرهنگی،ا خلاقی عبادی، خانوادگی و کسب مهارت آموزش های تخصصی و حرف های که می توانند بگون های هم آموزشی باشند و هم تفریحی ولذتبخش،لذا درا ین راستا مجتمع آموزشی روشنگران، با در نظرگرفتن همه ضوابط و فراهم نمودن همه امکانات در برگزاری اردوها از کوچکترین فرصت جهت شناخت بیشتر دا نش آموزان بدور از فضای حاکم بر مدرسه دریغ ننموده و با برنامه ریزی های مناسب نیازهای طبیعی دانش آموزان را تأمین و آنان را برای موفقیت در زندگی آینده و کسب مهار تهای خاص و ترغیب به فعالیت های درسی و آموزشی کمک می نماید.