بازديد جناب آقاي دكتر ناصري (رئيس آموزش پرورش منطقه ٤) و سركار خانم بهزادي  كارشناس مقطع دوره اول  از نمايشگاه روشنگران