بازدید دانش آموزان از نمایشگاه هنرستان روشنگر

برگزاری جشن فرا رسیدن نوروز 1397
29 تیر 1400
برگزاری جشن نیمه شعبان دبیرستان روشنگران
29 تیر 1400

بازدید دانش آموزان از نمایشگاه هنرستان روشنگر

بازدید دانش آموزان دوره اول متوسطه روشنگران از نمایشگاه هنرستان روشنگر در هفته مشاغل

گالری تصاویر