جشنواره غذا روز شنبه مورخ 96/12/19 توسط دانش آموزان هفتم , هشتم , نهم به نفع دانش آموزان بی بضاعت در دبیرستان روشنگران دوره اول برگزار شد.