برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستانه دخترانه دوره اول روشنگران