دانش آموزان از ابتدای سال تحصیلی به گروههای چند نفره تقسیم شده و از میان آیتم های تحقیقاتی که خود آنان پیشنهاد و توسط اساتید راهنما منتخب می گردد موضوع را بر اساس علایق و استعداد های خود انتخاب و با همراهی اساتید راهنما و هدایت دبیر پژوهش و مشاوران آموزشی با روش های تحقیق میدانی و کتابخانه ای آشنا و ضمن مراجعه به مراکز مربوطه مختلف و استفاده از سایت های اینترنتی , کتابخانه ها , پژوهشگاه رویان و … و هم اکنون  جهت ارایه در همایش آماده می شوند .